Czym są elektrośmieci?

Elektrośmieci są zużytym sprzętem elektronicznym oraz elektrycznym. Zaliczamy do nich zużyty, przestarzały lub zepsuty:parvalux ochrona środowiska

 • sprzęt RTV i AGD
 • telefony
 • komputery
 • świetlówki oraz żarówki energooszczędne
 • sprzęt audio
 • wiertarki
 • inny sprzęt zasilany prądem bądź bateriami

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE) dzielimy na dziesięć grup produktowych:

 1. Wielkogabarytowe urządzenia AGD.
 2. Małogabarytowe urządzenia AGD.
 3. Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny.
 4. Sprzęt audiowizualny.
 5. Sprzęt oświetleniowy.
 6. Narzędzia elektryczne i elektroniczne z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych.
 7. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy.
 8. Przyrządy medyczne, z wyjątkiem wszystkich wszczepianych i skażonych produktów.
 9. Przyrządy do nadzoru i kontroli.
 10. Automaty do wydawania.

W dzisiejszych czasach coraz większy wpływ kładzie się na ochronę środowiska. Zmiany w ustawie o elektrośmieciach wprowadziły dodatkowe sankcje dla firm sprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny z zagranicy, ujęte w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) z późniejszymi zmianami z dnia 21 listopada 2008 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (poz. 1464, nr 223). Zgodnie z art. 41 ustawy, której fragment przedstawiono poniżej, firmy mają prawo rozprowadzać towary wprowadzone wyłącznie przez podmioty posiadające numer rejestrowy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz ponoszące opłaty na obowiązkowy recykling. Dowodem na to jest umieszczenie numeru rejestrowego na każdej fakturze oraz podanie dla wybranych grup sprzętu – kosztu gospodarowania odpadami (KGO).

Wybierając sprzęt Parvalux jesteście Państwo zwolnieni z wszelkich opłat, gdyż spełniamy i realizujemy wszystkie wymagania ujęte w ustawie. ochrona środowiska parvaluxPragniemy Państwa poinformować, iż wysokość KGO dla wszystkich oferowanych przez nas produktów wynosi 0,60 PLN za 1kg sprzętu bezpiecznego oraz 1,20 PLN za 1kg sprzętu niebezpiecznego. Podane wartości ujęte są w cenie towaru na fakturach.

Co więcej, zgodnie z ustawą o elektrośmieciach zobowiązani jesteśmy również do zbiórki zużytych sprzętów elektronicznych jak i elektrycznych od naszych klientów. Dlatego też możecie Państwo odesłać zużyty sprzęt (na własny koszt) na nasz adres. Prosimy jednak o wcześniejszy kontakt mailowy bądź telefoniczny. Nasza firma mając na uwadze ochronę środowiska podpisała umowę z następującym zakładem: Karat Elektro Recykling sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Polna 115 – zbieranie i przetwarzanie elektrośmieci.

Warto również pamiętać, że sprzęt zarówno elektroniczny jak i elektryczny zawiera różne szkodliwe dla zdrowia oraz środowiska substancje i pierwiastki (w przypadku nieprawidłowego składowania jak i przetwarzania powyższych urządzeń). Dzieje się tak, ponieważ niebezpieczne substancje po wydostaniu się z uszkodzonego/zużytego sprzetu łatwo przenikają do gleby, wód gruntowych oraz powietrza. Ma to bezpośredni wpływ na środowisko jak również i zdrowie człowieka, zwierzęta i rośliny.

Najczęściej spotykane substancje w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

Azbest – stosowany głównie ze względu na swoje właściwości izolacyjne w wielu elektronarzędziach. Może powodować choroby takie jak pylica azbestowa, nowotwór płuc oraz międzybłoniaka opłucnej.
Freon – zawarty w klimatyzacjach, lodówkach, gdzie pełni rolę chłodniczą. Szczególnie niebezpieczny dla warstwy ozonowej.
Kadm – zawarty w bateriach urządzeń elektrycznych. Zaburza czynności nerek, funkcje rozrodcze, powoduje chorobę nadciśnieniową, wywołuje zmiany nowotworowe, zaburza metabolizm wapnia powodując deformację szkieletu kostnego.
PCB – związki chemiczne pełniące role chłodzące, smarujące i izolujące. Powodują uszkodzenia wątroby, anomalie reprodukcyjne, osłabienie odporności, zaburzenia neurologiczne i hormonalne, opóźnienia w rozwoju niemowląt.
Rtęć – zawarta w niektórych świetlówkach. Powoduje zaburzenia wzroku, słuchu, mowy, koordynacji ruchów, żucia oraz połykania.
Związki bromu – stosowane w komputerach. Powodują schorzenia układu rozrodczego oraz problemy neurologiczne.

Istotne jest też by zwracać uwagę na oznaczenia umieszczone na opakowaniach produktu! Wyrzucanie elektrośmieci wraz z innymi odpadami JEST ZAKAZANE i grozi karą grzywny od 20 PLN do 5000 PLN!

PAMIĘTAJ!

Zużytych świetlówek nie można wyrzucać do śmietnika z innymi odpadami. Zużytą świetlówkę należy oddać w każdym sklepie lub hurtowni, przy zakupie nowej lub do lokalnych punktów zbierania elektrośmieci. WYJĄTKIEM są ZWYKŁE ŻARÓWKI, które nie są odpadem niebezpiecznym i można je wyrzucać do śmietnika.
To samo tyczy się baterii lub innych akumulatorów. Żadna zużyta przez Ciebie bateria nie powinna trafić do kosza na śmieci! Zanieś ją do sklepu, organizacji odzysku lub przynieś ją do nas!

CHROŃMY RAZEM NASZE ŚRODOWISKO!

 

Zapisy ustawy dot. elektrośmieci

Wybrane zapisy ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29.07.2005r.

Art. 41.
Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych są obowiązani do:
 1. sprzedaży wyłącznie sprzętu wprowadzanego do obrotu przez wprowadzającego sprzęt zarejestrowanego w rejestrze, o którym mowa w art. 6;
 2. umieszczenia w punkcie sprzedaży informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu;
 3. sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wraz z dołączoną informacją, o której mowa w art. 22 ust. 1, i oznakowanego zgodnie z art. 23.

 

Art. 21.
Wprowadzający sprzęt jest obowiązany umieszczać numer rejestrowy na fakturach i innych dokumentach sporządzanych w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej.
Art. 80.
 1. Wprowadzający sprzęt, który wprowadza do obrotu sprzęt, nie będąc wpisanym do rejestru, o którym mowa w art. 6, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5 000 zł do 5 000 000 zł
 2. Wprowadzający sprzęt, który wbrew przepisowi art. 18 ust. 1 nie dopełnia obowiązku wniesienia zabezpieczenia finansowego, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5 000 zł do 500 000 zł.
 3. Wprowadzający sprzęt, który wbrew przepisowi art. 25 ust. 2 nie przekazuje sprzedawcom detalicznym lub sprzedawcom hurtowym informacji o wysokości kosztów gospodarowania odpadami, obejmujących koszty zbierania, przetwarzania, recyklingu albo innego niż recykling procesu odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5 000 zł do 2 000 000 zł.
 4. Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy, który wbrew przepisowi art. 25 ust. 7 nie informuje w sposób określony w art. 25 ust. 3 i 5 dokonujących zakupu sprzętu o wysokości kosztów, o których mowa odpowiednio w art. 25 ust. 2 i 4, Jeżeli taką informację uzyskał od wprowadzającego sprzęt, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5 000 zł do 2 000 000 zł.
 5. Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, który wbrew przepisowi art. 27 nie dopełnia obowiązku organizowania i finansowania odbierania od zbierających zużyty sprzęt, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu, i unieszkodliwiania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5 000 zł do 500 000 zł.
 6. Wprowadzający sprzęt inny niż przeznaczony dla gospodarstw domowych, który wbrew przepisowi art. 29 ust. 1 nie dopełnia obowiązku zorganizowania i sfinansowania zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu, i unieszkodliwiania zużytego sprzętu pochodzącego od użytkowników innych niż gospodarstwa domowe, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5 000 zł do 500 000 zł.
 7. Wprowadzający sprzęt określony w grupie 5, rodzaje 2-5, w załączniku nr 1 do ustawy, który wbrew przepisowi art. 34 nie dopełnia obowiązku przekazania, w drodze umowy, organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego obowiązków określonych w ustawie, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5 000 zł do 500 000 zł.
 8. Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy, który wbrew przepisowi art. 41 pkt 1 prowadzi sprzedaż sprzętu pochodzącego od wprowadzającego sprzęt niezarejestrowanego w rejestrze, o którym mowa w art. 6, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5 000 zł do 500 000 zł.
 9. Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, która wbrew przepisowi art. 58 ust. 3 nie dopełnia obowiązku przeznaczenia co najmniej 5% swoich przychodów na publiczne kampanie edukacyjne, podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 1 000 000 zł.
 10. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1-9, wymierza, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor ochrony środowiska.
 11. Ustalając wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1-9, uwzględnia się stopień szkodliwości czynu, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu, a w szczególności masę sprzętu, którą wprowadzający sprzęt wprowadził do obrotu.
 12. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1-9, wnosi się na odrębny rachunek bankowy wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Publiczna kampania edukacyjna firmy Parvalux Polska Sp. z o.o. na rzecz ochrony środowiska realizowana zgodnie z art. 58a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.